Skriv ut

Lokalt aktivitetsstöd (2024)

Verksamhetsstöd


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Balans- och resultatrapport, Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Stadgar, Kvitto - Lokalt aktivitetsstöd

Ändamål
Vill främja föreningarnas gruppverksamheter för åldrarna 6-20 år och + 65
år.

Villkor
 • Stöd utgår för varje stödberättigat deltagartillfälle som sker i
  föreningens regi.
 • En sammankomst (aktivitet) ska omfatta minst 3 stödberättigade (6-
  20 år eller 65 år eller äldre) deltagare utöver ledare. Stöd utgår för
  maximalt 30 deltagare per sammankomst.
 • Ledare i åldern 13–20 år eller 65 år eller äldre som leder verksamhet
  i föreningens regi är stödberättigad. Ledaren får inte vara ansvarig
  för flera gruppaktiviteter samtidigt.
 • Aktiviteten ska vara planerad, det vill säga att den har ett syfte och
  att den är beslutad av styrelsen eller sektionen, och pågå minst 1
  timme och ska innehålla en gemensam samling och avslutning.
 • En deltagare får endast räknas en gång per dag, då uppdelning i
  grupper sker vid en sammankomst lämnas endast ett stöd.
 • Vid sammankomster som är gemensamma för flera föreningar får
  varje förening endast redovisa sina egna medlemmar som deltagare.
 • Exempel på godkända aktiviteter: Idrotts-, frilufts och
  motionsverksamhet (t ex motionspromenader, fotboll, boule,
  gymnastik) & kulturaktiviteter (t ex föredrag, musik, sång- och
  teatergrupper).
Lokalt aktivitetsstöd beviljas inte för:
 • Aktiviteter som anordnas av riksförbund, distrikts- eller annat
  samarbetsorgan.
 • Aktiviteter under den samlade skoldagen.
 • Aktiviteter som erhållit annat kommunalt stöd, t.ex.
  studieförbundsverksamhet.
 • Kommersiella arrangemang som exempelvis danser och bingo,
  medlemsträffar och möten där enda syftet är att öka på föreningens
  inkomster.
 • Är föreningen osäker på vilka aktiviteter som är stödberättigade,
  kontakta kultur och fritid.

Stöd
För godkända sammankomster utgår stöd enligt följande:
 • 6-12 år max 10 kr/deltagartillfälle
 • 13-20 år max 14 kr/deltagartillfälle
 • 6–20 år med dokumenterad psykisk funktionsvariation extra stöd
  med max 6 kr/deltagartillfälle
 • 65 år eller äldre max 6 kr/deltagartillfälle
Avgifterna ska med hela kronor följa konsumentprisindex.


Ansökan/Redovisning
Registrering och ansökan sker digitalt via ApN (Aktivitetskort på nätet,
www.skurup.se/apn). I varje förening ska en ansvarig ”föreningsadministratör” utses som samordnar och ansvarar för redovisningen i ApN-systemet.
Vid varje sammankomst (aktivitet) ska digitalt närvarokort föras av ledaren
och/eller föreningsadministratören.
Uppgifter på närvarokort ska följa samma principer och innehåll som det
ställs krav på av riksorganisation.

Ansökan sker två gånger per år gällande följande perioder:
Period 1: 1 januari-30 juni, ansökan senast 25 augusti
Period 2: 1 juli - 31 december, ansökan senast den 25 februari
Det är föreningsadministratören som digitalt godkänner och skickar in ansökan (periodrapporten) till kommunen via ApN. I och med godkännandet intygas samtidigt att uppgifterna på närvarokorten är riktiga.


Undantag
Föreningar som genomför kulturaktiviteter såsom föredrag, enklare
musikframträdande (ej dans) och teaterspel - med företrädesvis vuxna
medlemmar - som söker och får aktivitetsstöd, ska lämna uppgift om
genomförd aktivitet med antal deltagande personer verifierad av person som
är behörig firmatecknare. Inga personliga uppgifter om deltagarna ska
rapporteras. Samt uppvisa kvitton för de omkostnader som uppstått för
aktivitetens genomförande. Beroende på deltagarantal så utfaller ersättning
enligt skalan nedan:

Antal deltagare Ersättning procent Ersättning kr
3–5 10 100
6–10 20 200
11–15 30 300
16–20 50 500
21–25 70 700
26–30 100 100

Ersättning begränsas till max 1000 kr per aktivitet
Ansökan sker två gånger per år gällande följande perioder:
Period 1: 1 januari-30 juni, ansökan senast 25 augusti
Period 2: 1 juli - 31 december, ansökan senast den 25 februari
Om aktiviteten samlat fler deltagare så ersätts bara upp till 30 deltagare.
Det är föreningens behöriga firmatecknare som ska underteckna ansökan.
Denna ska insändas skriftligt med kvitton bifogade som verifierar
omkostnaderna.


Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in