Skriv ut

Investeringsstöd (2024)

Anläggnings- och lokalstöd


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Balans- och resultatrapport, Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Stadgar, Skiss/ritning investeringsstöd

Ändamål
Investeringsstöd kan föreningen söka för bygg- och förbättringsåtgärder av
egen eller hyrd lokal eller anläggning.

Villkor
• Föreningen måste vara antagen som stödberättigad förening.
• Föreningen ska ha långsiktig tillgång till lokalen/anläggningen
genom ägande eller nyttjanderättsavtal (i normalfall minst 10 år från
ansökningstillfället).
• Investeringsstöd utgår inte för inventarier eller utrustning.
• Erhållet stöd får inte användas till annat än som angetts i ansökan.
• Beviljad förening ska ha färdigställt investeringen inom ett år från
det att bidraget utbetalts, i annat fall är föreningen
återbetalningsskyldig.
• Stöd beviljas endast om föreningen bedrivit verksamhet i minst 12
månader.

Prioriterade områden är:
• Om- och tillbyggnad av lokal/anläggning för ökat användande
framförallt i de stödberättigade åldrarna.
• Ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
• Miljöförbättringar och energisparåtgärder.

Stöd
• Stödets storlek beslutas av kommunstyrelsen. Stödet kan beviljas
upp till 50 % av den totala investeringskostnaden.

Ansökan/Redovisning
• Komplett ifylld ansökan görs senast den 15 mars.
• Ansökan ska innehålla skiss/ritning samt kostnader och
finansieringsplan för planerade arbeten.
• Föreningen ska inlämna specificerad ekonomisk redovisning när
investeringen är avslutad.
• Utbetalning av stödet sker enligt följande – halva stödet utbetalas vid
projektets start medans resterande utbetalas vid slutredovisningen.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 15 mars).