Skriv ut

Stöd till allmänna samlingslokaler (2024)

Anläggnings- och lokalstöd


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Balans- och resultatrapport, Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Stadgar

Ändamål
Stödet avser att stödja föreningar som ansvarar för samlingslokaler vilka
regelbundet upplåts för allmänna ändamål.

Allmän samlingslokal
Allmän samlingslokal är en lokal som hålls öppen och tillgänglig för alla
och där det kan bedrivas en allsidig verksamhet. Exempel på detta är olika
föreningsmöten, studieverksamhet, fritidssysselsättning och kulturell
verksamhet.
En förening som ansvarar för en samlingslokal kan få ett stöd för driften om
lokalen är ett angeläget komplement till kommunala lokaler och om andra
föreningar kan hyra lokalen till en rimlig kostnad. Bedömningen av om
lokalen är ett angeläget komplement görs utifrån avståndet till alternativa
kommunala lokaler och hur mycket lokalen används.

Förening som erhåller stöd får inte upplåta lokalen till:
• Föreningar med koppling, direkt eller indirekt till politisk eller
religiös verksamhet.
• Föreningar som har koppling, direkt eller indirekt till personer och
organisationer med religiös och kulturbaserad idé som, utbildar i,
verkar med, avser verka med politisk eller religiös radikalisering och
extremism.
• Föreningar med koppling, direkt eller indirekt, till patriarkalisk
struktur och kultur, till sedvänjor med grund i familj, släkt, klan,
stam, och som är främmande för svensk värdegrund eller inte tillåts
av svensk lag.
• Sammanslutning eller enskild som bedriver främlingsfientlig
och/eller odemokratisk verksamhet, inte heller till verksamhet som
befaras medföra ordningsstörningar eller innebära olaglig
verksamhet.

Villkor
• Samlingslokalen ska vara placerad i kommunen och i förväg vara
godkänd som en stödberättigad samlingslokal.
• Föreningen ska tillhöra någon av riksorganisationerna
Bygdegårdarnas Riksförbund, Våra Gårdar eller Folkets Hus rörelsen
för att stöd kan utgå, om inte prövas ansökan i särskild ordning av
kommunstyrelsen.
• Samlingslokalen ska vara tillgänglig för allmänheten, skolor, lokala
ideella föreningar och organisationer mot en rimlig kostnad.
• Skurups kommun har full rätt att neka föreningen stöd om det inte
anses att samlingslokalen är nödvändig för bedrivandet av
verksamhet.
• Stödet ska grundas på förgående årsbokslut och de faktiska
kostnader föreningen hade tidigare år.
• Godkända kostnader är: el, uppvärmning, vatten och avlopp (VA),
sophämtning och brandförsäkring.
• Lokalen eller anläggningen ska uppfylla myndighetskrav såsom
bygglov, brandsäkerhet och försäkring.

Stöd
• Stöd till allmänna samlingslokaler beräknas efter bedömda och
godkända ansökningar och fördelas i förhållande till tillgängliga
medel.
Fördelning av stödet görs utifrån föreningarnas driftkostnader.
• Utbetalning sker i april.

Ansökan
• Komplett ifylld ansökan görs senast den 15 mars. Där ska föreningen
bland annat uppge antal arrangemang/uthyrningar som genomförts
förgående verksamhetsår.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 15 mars).