Skriv ut

Utvecklingsstöd (2024)

Stöd till utvecklande projekt


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Balans- och resultatrapport, Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Stadgar, Kopia på verifikation

Ändamål
Ge möjlighet för ideella föreningen att söka stöd för att utveckla
verksamheten som normalt inte ingår i föreningens utbud eller ideella
föreningar som jobbar aktivt för en levande landsbygd.

Villkor
 • Föreningen ska uppfylla kraven för en registrerad förening.

 • Stöd ges till projekt som är avsett att genomföras och avslutas inom en given tidsram.

 • Kommunen prioriterar dessa områden (utan inbördes rangordning):

 • Projekt som fokuserar på ett eller några av de övergripande
  målen med föreningsstöden (se sida 2)
  En för föreningen nytänkande aktivitet inom ett eller flera
  prioriterade områden:
  ▪ Allsidig utveckling för barn och ungdomar
  ▪ Funktionsnedsattas deltagande i föreningen
  ▪ Integration
  ▪ Jämställdhet
  Projekt som fokuserar på att utveckla landsbygden i Skurups
  kommun
Stöd
 • Stödets storlek beslutas av kommunstyrelsen.

 • Stöd utgår inte till föreningens egna arbetsinsatser
 • Vid fördelning av utvecklingsstöd sker en sammantagen bedömning
  av inkomna ansökningar
Ansökan/Redovisning
 • Stödet kan sökas vid två tillfällen per år, senast den 30 april för
  projekt som planeras att genomföras under hösten och den 31
  oktober för projekt som planeras att genomföras under kommande
  år.

 • Stödet redovisas snarast efter projektets slut dock senast 15
  december, ej uthämtat stöd är förverkat. Till redovisningen ska
  styrkta kopior av verifikationer för kostnader bifogas.

 • Utbetalning av stöd sker efter redovisning av projektet. Detta så
  länge inget annat avtalas

Ansökan


Inloggning krävs för att söka detta bidrag. Logga in