Skriv ut

Lokal- och anläggningsstöd (2024)

Anläggnings- och lokalstöd


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Balans- och resultatrapport, Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Stadgar

Ändamål
Stödet avser att stödja ideella föreningar som för sin verksamhet äger egen
anläggning/lokal eller hyr anläggning/lokal som inte subventioneras av
kommunen.

Villkor
• Stöd utgår endast efter att Skurups kommun i förväg godkänt
förhyrning i varje enskilt fall. Föreningen ska i första hand nyttja
kommunala lokaler/anläggningar.
• Stödet ska grundas på förgående verksamhetsårs bokslut och de
faktiska kostnader föreningen hade tidigare år.
• Godkända kostnader är: Hyra/arrende, el, uppvärmning, vatten och
avlopp (VA), sophämtning och brandförsäkring.
• Eventuella uthyrningsintäkter för lokalen/anläggningen ska
redovisas och avräknas från ansökt belopp. Stödet beräknas på
föreningens nettokostnader.
• Lokalen eller anläggningen ska uppfylla myndighetskrav såsom
bygglov, brandsäkerhet och försäkring.
• Stöd utgår till lokaler/anläggningar där verksamhet bedrivs och kan
alltså inte ges för exempelvis förråd.
• Stöd ges inte till enstaka förhyrningar.

Stöd
• Utgår enligt följande villkor:
A. Maximalt 60 % av godkända kostnader.
Krav: Föreningen ska redovisa minst 500 deltagartillfälle (i enlighet med fastställda regler för kommunalt lokalt aktivitetsstöd) det senaste verksamhetsåret för åldrarna 6–20 år och 65 år eller äldre.
B. Maximalt 20 % av godkända kostnader.
Krav: Förening med mindre än 500 deltagartillfällen det senaste
verksamhetsåret kan erhålla stöd med max 20 %.
C. Stöd till byalag som ingår i kommunens byalagsråd – Maximalt
60 % av godkända kostnader.

• Maxbelopp för en förening är 60 000 kr/år.
• Stöd beräknas efter inkomna och godkända ansökningar och fördelas
i förhållande till tillgängliga medel.
• Utbetalning sker i månadsskiftet mars-april.

Ansökan
• Komplett ifylld ansökan görs senast den 15 mars.

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 15 mars).