Skriv ut

Bidrag till studieorganisationer (2024)

Verksamhetsstöd


Ansökan kräver följande dokument: Årsmötesprotokoll, Balans- och resultatrapport, Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse

Ändamål
Ge studieförbunden möjlighet att i demokratiska former bedriva och främja
folkbildning och kulturverksamhet av god kvalitet inom Skurups kommun.

Villkor:
Kommunalt stöd kan utgå till inom kommunen verksamma studieförbund
vars centrala organisation är statsberättigat studieförbund.
Stöd kan vid särskild prövning utgå till kommersiell studieverksamhet om
det bedöms vara av allmänt intresse.
Studieförbunds kulturarrangemang ska vara öppna och erbjudas alla
medborgare. Förbunden ska marknadsföra dessa i evenemangskalender på
www.skurup.se.

Prioriterade målgrupper:
• Deltagare med kortare utbildning än 3-årig gymnasieexamen och
som är 20 år eller äldre under aktuellt år.
• Deltagare med funktionsnedsättning (nedsättning av en fysisk,
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga)

Stöd
• Stöd till studieförbund fördelas i förhållande till tillgängliga medel.
• Stödet beräknas efter studietimmar. En studietimme är 45 minuter.
Kulturprogram räknas som 9 studietimmar (oavsett längd).
• Fördelning av stödet enligt följande:
- 50 % av anslaget fördelas efter relativ andel av det förgående
årets unika deltagare i kommunen. Unik deltagare ges värdet
1. Unik deltagare inom prioriterad målgrupp ges värdet 2.
o 50 % av anslaget fördelas efter relativ andel av det förgående
årets antal studietimmar i kommunen.
• Stöd till RF-SISU Skåne (Idrottsutbildarna) regleras i skriftlig
överenskommelse/avtal som upprättas årligen. Uppföljning och
utvärdering av RF.SISU Skånes insatser i Skurups kommun ska
presenteras årligen efter avslutat verksamhetsår.
• Stöd ges inte till studieförbund som utbildar i extremistisk tro och
livsåskådning eller i utövande av religion.
• Stöd ges inte till studieförbunds kurser i utomeuropeiska språk.

Läs mer om stödet via: https://www.skurup.se/37242

Ansökan


Dagens datum ligger utanför ansökningsperioden (Ansök senast: 15 maj).